PROGRAMOS MOKINIAMS

APIE PROGRAMOS

Kalbų mokykla nuo rugsėjo mėnesio kviečia bendrojo ugdymo mokyklų 1-12 klasių mokinius mokytis pagal neformaliojo švietimo kalbų mokymo programas ir 8-12 klasių mokinius – pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo kalbų mokymo programą.

Amžius Programos pavadinimas Laikas Trukmė Kaina
1-4 klasių mokiniams Anglų kalbos programa „Aš kalbų pasaulyje“: „Žingsnis pirmyn 1“, „Žingsnis pirmyn 2“, „Žingsnis pirmyn 3“, „Žingsnis pirmyn 4“ rugsėjo-gegužės mėn. 1-4 m. 10,00 Eur/mėn.
2-4 klasių mokiniams Integruota lietuvių kalbos, matematikos, anglų kalbos ir pasaulio pažinimo programa „Išmaniųjų mokyklėlė“ rugsėjo-gegužės mėn. 1-4 m. 12,00 Eur/mėn.
4-5 klasių mokiniams „Anglų kalba angliškai kalbantiems (AKAK)“ rugsėjo-gegužės mėn. 1 m. 10,00 Eur/mėn.
5 klasių mokiniams „IT, matematika ir užsienio kalba“ rugsėjo-gegužės mėn. 1 m. 12,00 Eur/mėn.
5-7 klasių mokiniams Anglų kalbos programa „Kalbų šalyje“ rugsėjo-gegužės mėn. 1-3 m. 10,00 Eur/mėn.
5-7 klasių mokiniams Anglų ir kitos kalbos (rusų/vokiečių/prancūzų/ispanų/lietuvių) programa „Moki žodį…“ rugsėjo-gegužės mėn. 1-3 m. 16,00 Eur/mėn.
5-9 klasių mokiniams Lietuvių kalbos programa „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“ rugsėjo-gegužės mėn. 1 m. 10,00 Eur/mėn.
8 klasių mokiniams Formalųjį švietimą papildanti kalbų mokymo programa (privalomieji dalykai – lietuvių kalba ir rašto kultūra, anglų k. gramatika, praktika, kūrybinis rašymas, klausymo įgūdžių formavimas ir kiti, pasirenkamieji dalykai – rusų, prancūzų, vokiečių, ispanų kalbos ir kiti) rugsėjo-birželio mėn. 4 m. 19,00 Eur/mėn.
8-9 klasių mokiniams Pasirengimo IELTS egzaminui programa „Anglų kalba B1.1-B1.2 lygis (IELTS)“ rugsėjo-gegužės mėn. 4 val./sav. 16,00 Eur/mėn.
10-11 klasių mokiniams „Anglų kalba B2-C1 lygis (IELTS)“ rugsėjo-gegužės mėn. 2 val./sav. 10,00 Eur/mėn.
11-12 klasių mokiniams „Anglų kalba B1-B2 lygis“ rugsėjo-gegužės mėn. 2 val./sav. 10,00 Eur/mėn.
„Integruota anglų kalbos skaitymo ir rašymo programa“ rugsėjo-gegužės mėn. 2 val./sav. 10,00 Eur/mėn.


PRIĖMIMAS

Prašymų  į programas priėmimas prasideda gegužės 1 d. Vienas iš mokinio tėvų (globėjų) užpildo prašymo formą ir pateikia vaiko tapatybę įrodančio dokumento kopiją administratorei (4 kab.) arba elektroniniu paštu kalbumokykla@kedainiai.lt atsiunčia nuskaitytus dokumentus: prašymą ir vaiko tapatybę įrodančio dokumento kopiją.

Jei kyla klausimų, prašome skambinti telefonu 8 655 070 17, rašyti arba užsukti į mokyklą!

PRAŠYMAS PRIIMTI Į FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIĄ KALBŲ MOKYMO PROGRAMĄ

PRAŠYMAS PRIIMTI Į NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMĄ

TVARKARAŠČIAI

FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIOS KALBŲ MOKYMO PROGRAMOS TVARKARAŠTIS

NEFORMALIOJO VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ TVARKARAŠTIS

ATLYGINIMAS UŽ PROGRAMAS

Atlyginimas už vykdomas programas mokamas iki einamojo mėnesio 15 dienos į Kalbų mokyklos (kodas 191016339) atsiskaitomąją sąskaitą LT70 7300 0100 7314 7078 (AB „Swedbank“). Pavedime nurodomas mokinio vardas, pavardė, grupė ir laikotarpis, už kurį mokama.

Jei iškyla problemų mokant programos atlyginimą, prašome skambinti buhalterei telefonu 8 655 993 26.

PAMOKŲ LAIKAS

Neformaliojo vaikų švietimo programos (1-7 kl.)  Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos (8-12 kl.) 
Pamokos Laikas Pamokos Laikas
1 13.00 – 13.35 1 15.10 – 15.45
2 13.45 – 14.20 2 15.50 – 16.25
3 14.30 – 15.05 3 16.30 – 17.05
4 15.10 – 15.45 4 17.10 – 17.45
5 15.50 – 16.25 5 17.50 – 18.25
6 16.30 – 17.05 6 18.30 – 19.05
7 17.10 – 17.45    
8 17.50 – 18.25    
9 18.30 – 19.05    


ATOSTOGŲ TVARKARAŠČIAI 2018-2019 MOKSLO METAIS

Atostogos Pradžia Pabaiga
Rudens 10-29 11-02

Žiemos (Kalėdų)

Žiemos

12-27

02-18

01-02

02-22

Pavasario (Velykų) 04-23 04-26
Vasaros 06-01 08-31

TVARKOS

KĖDAINIŲ KALBŲ MOKYKLOS PROGRAMŲ DALYVIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

ATLYGINIMO UŽ PROGRAMAS MOKĖJIMO TVARKA

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

MOKINIŲ, UGDOMŲ PAGAL FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIĄ PROGRAMĄ, MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKA